یوکرین : پاکستانی سفارت خانہ سست ۔ پاکستانی طلبا چراغ پا