افغانستان : طالبان نے خواتین پر کسی لگام،سگریٹ نوشی حرام