عبدالقادر نداکیتن :ایک کسان جو بن گیا زرعی ایجادات کی مشین